نقد و بررسي و رونمايي كتاب
آيين رونمايي از كتاب هاي «ناخدا نوح» و «ماه دمت گرم»
نقد و بررسي و رونمايي از كتاب
رونمايي از ۵ جلد كتاب شهيد سيد عبدالمحمد تقوي در خانه كتاب
نشست «لزوم پيشگيري از اعتياد و راهكارهاي آن در حوزه كتاب»

نشست نقد و بررسي كتاب «كاربردهاي دانشگاه»
بيست و سومين دوره عصر كتاب
نشست نقد و بررسي كتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ايراني»
نشست «نوع ادبي(ژانر) و رده بندي سني در معيارهاي بين المللي براي نوشتن و نشر و فروش كتاب»
نشست