نشست
نشست
نشست «پژوهش‌هاي علمي در قرآن»
مهمانان غرفه خانه كتاب در دوازدهمين روز بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
مهمانان غرفه خانه كتاب در يازدهمين روز بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

بازديد مدير عامل بانك صادرات از غرفه خانه كتاب در نمايشگاه بين المللي قرآن 27
ديدار نيكنام حسيني پور با مدير عامل بانك صادرات در نمايشگاه بين المللي قرآن 27
نشست
غرفه خانه كتاب دردهمين  روز بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
نشست