سلسله نشست
نقد و بررسي كتاب
نخستين نشست شوراي سياستگذاري بيست و هفتمين دوره هفته كتاب ج.ا.ا
نقد و بررسي كتاب
نقد و بررسي كتاب

نقد و بررسي كتاب
نقد و بررسي السدير مك اينتاير جماعت گرايي، فضيلت محوري و سياست
نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب
بازديد مدير عامل خانه كتاب كتابفروشي ها و ديدار با اهالي قلم شهر تبريز
مراسم تجليل از مفاخر فرهنگ و ادب استان آذربايجان شرقي در چهارمين عصر كتاب استاني 2