نشست «فقدان حمايت و نشر كتاب افراد داراي معلوليت (راهكارها و پيشنهادها)»
نخستين آيين ملي بزرگداشت ويرايش استادان، ويراستاران، پژوهشگران، ناشران، منتقدان، موسسه ها و فناوران
آيين «تجليل از مترجم برگزيده: محبوبه نجف خاني»
نشست «ويرايش متون ديني»
نشست «ظرافت ‌هاي ويرايش در متون ترجمه ‌اي»

نشست «مسائل فرهنگي – اجتماعي كرونا و پيامدهاي آن»
نشست «جامعه و نشر در ايران»
نشست «نقش آژانس‌هاي ادبي در پويايي گرنت و ترجمه معكوس»
نشست «نشر ايران در گام دوم انقلاب»
نشست «نقش سازمان‌هاي دولتي در اقتصاد نشر: فرصت‌ها و تهديدها»