نخستين نشست فعالان ويرايش در فضاي مجازي در سراي اهل قلم
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 6
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 5
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 4
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 3

افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 2
افتتاحيه بيست و ششمين دوره هفته كتاب در كاشان 1
معرفي و بررسي تاريخ انديشه ايراني در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي قدسي سازي يا قدسيت زدايي در سراي اهل قلم
تجديد ميثاق اهالي كتاب با آرمان هاي امام خميني (ره)