ديدار با مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس
_ دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس