ديدار مدير عامل خانه كتاب با برگزيدگان جايزه جهاني كتاب سال
_ دیدار مدیر عامل خانه کتاب با برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال