نشست بررسي كتاب"خداي نامگ" شاهنامه فارسي ميانه در سراي اهل قلم
_ نشست بررسی کتاب"خدای نامگ" شاهنامه فارسی میانه در سرای اهل قلم